ΕΣΠΑ

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 αποτέλεσε το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού π/υ 20,84 δισ. ευρώ (κοινοτική συνδρομή), 26 δισ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) θα είναι ο βασικός χρηματοδοτικός πυλώνας για επιχειρήσεις και φορείς που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Το ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Βασικοί στόχοι του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
  • η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
  • η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και
  • η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πρώτες προκηρύξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 αναμένονται στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες:

Φόρμα αναζήτησης