Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

EU-OSHA: δικτύωση για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επιδιώκει την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, υγιέστερου και παραγωγικότερου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της αναγκαίας παιδείας και νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στους χώρους εργασίας ώστε να μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και με βασικό μέσο τη λειτουργία του Δικτύου των Εθνικών Εστιακών Πόλων του:

  • διοργανώνονται εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ),
  • συλλέγονται, ανταλλάσσονται και διαχέονται όλες οι τεχνικοοικονομικές πληροφορίες, εμπειρίες/καλές πρακτικές, γνώσεις και τα άλλα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα σε θέματα ΑΥΕ
  • εντοπίζονται και αξιολογούνται νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι στους χώρους λόγω των δραστικών αλλαγών που συμβαίνουν καθημερινά στους χώρους εργασίας αλλά και προάγονται μέτρα πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισής τους
  • αναδεικνύεται, στη βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, η σπουδαιότητα της διασφάλισης επαρκών συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία για τη βελτίωση της συνολικής οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης, των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και του επίπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους,
  • προάγονται συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στην εργασία ως αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής εταιρικής πολιτικής και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης,
  • σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και διατίθενται πρακτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να υποστηριχτούν τεχνικά στη διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων στους χώρους εργασίας και να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους για συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την ΑΥΕ,
  • διαμορφώνονται κοινές δράσεις με οργανισμούς, φορείς και δίκτυα της ΕΕ,  κυβερνήσεις, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ινστιτούτα, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
  • ενσωματώνονται οι βασικές αρχές της ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι αυτοί της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, της δημόσιας υγείας, της διοίκησης επιχειρήσεων ή της έρευνας/καινοτομίας.

 

OiRA - Πρόγραμμα για την ανάπτυξη διαδικτυακών, διαδραστικών, κλαδικών εργαλείων εκπόνησης της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου: 
http://www.oiraproject.eu/
Eυρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δημιουργία και δωρεάν διάθεση πρακτικών και εύκολων στη χρήση εργαλείων για την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
Ενημερωθείτε για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος OiRA και την ανάπτυξη κλαδικών εργαλείων OiRA στην Ελλάδα: 
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585

 

Εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2014-2015 "Διαχείριση του άγχους και των άλλων ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία": 
https://www.youtube.com/watch?v=a3NF4bzvLDw 
https://www.healthy-workplaces.eu/el?set_language=el

 

Εργαλεία και πόροι για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων:
https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources

 

Πρακτικός ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία:
https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/a-guide-to-psychosocial-risks?set_language=el

 

Πρακτικά εργαλεία για τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία:
https://www.healthy-workplaces.eu/el/tools-and-resources/practical-tools

 

Πληροφορίες:

Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
e-mail: ikonstantakopoulos@ypakp.gr
www.ypakp.gr

 

 

Φόρμα αναζήτησης